Privacy Policy

Popkoor Njoy hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. In deze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om de privacy van onze leden/deelnemers te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Popkoor Njoy houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Policy;
 • verwerking van persoonsgegevens beperkt zijn tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • uitdrukkelijke toestemming zullen vragen indien dit nodig is voor de verwerking van persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

Verwerking van persoonsgegevens van leden

Persoonsgegevens van leden worden door Popkoor Njoy verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Ledenadministratie.
 • Communicatie intern.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is een inschrijfformulier (digitaal per e-mail).

Voor bovenstaande doelstellingen kan Popkoor Njoy de volgende persoonsgegevens vragen:

 • Voornaam, tussenvoegsel(s), achternaam.
 • Geboortedatum.
 • Adresgegevens.
 • Telefoonnummer.
 • E-mailadres.

Persoonsgegevens worden door Popkoor Njoy opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen voor de periode:

 • Gedurende het lidmaatschap.
 • Bij opzegging van een lid vragen we (schriftelijk) toestemming aan het (ex-)lid om de persoonsgegevens te bewaren ten behoeve van PR-doeleinden.

Verwerking van persoonsgegevens van (inval) dirigenten, zangcoaches, muzikanten, locaties en overige stakeholders

Persoonsgegevens van bovengenoemde personen worden door Popkoor Njoy verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Inzet muzikanten/dirigent/zangcoach/locaties.
 • Communicatie (intern).
 • Optredens.
 • PR-activiteiten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is mondelinge/schriftelijke toestemming, afgifte NAW gegevens door betrokkenen.

Voor bovenstaande doelstellingen kan Popkoor Njoy de volgende persoonsgegevens vragen:

 • Voornaam, tussenvoegsel(s), achternaam.
 • Telefoonnummer.
 • E-mailadres.
 • Tarief.
 • Bankgegevens.

Persoonsgegevens worden door Popkoor Njoy opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen gedurende de periode dat men gezien wordt als geïnteresseerde/betrokkene.

Verwerking van persoonsgegevens van betaalde professionals/gehuurde locatie

Persoonsgegevens van betaalde professionals/locatie worden door Popkoor Njoy verwerkt ten behoeve van uitvoering geven aan de overeenkomst.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is de overeenkomst.

Voor bovenstaande doelstelling kan Popkoor Njoy de volgende persoonsgegevens vragen:

 • Voornaam, tussenvoegsel(s), achternaam.
 • Telefoonnummer.
 • E-mailadres.
 • Geboortedatum.
 • Tarief.
 • Bankgegevens.

Persoonsgegevens worden door Popkoor Njoy opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Popkoor Njoy bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

Contactgegevens

Popkoor Njoy
info@popkoorNjoy.nl

Reactiemogelijkheid is gesloten